Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Leeco

Artikel 1 : Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt Leeco Auto Import Service, gevestigd in de Berkenlaan 37,Hechtel-Eksel 3941, aangeduid als “opdrachtnemer”

1.2 In deze voorwaarden wordt met ‘cliënt’ aangeduid: Ondernemers of andere personen(consumenten) die als (toekomstig) koper, in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtnemer te verrichten dienstenen/of te leveren goederen.

1.3 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en cliënt, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.5 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts indien en voor zover dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2 : Aanbiedingen en offerte

2.1 Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens voor de levering, is vrijblijvend, tenzij, voor zover door opdrachtnemer schriftelijkanders is vermeld. Alleen indien het laatste het geval is, is een aanbod of offerte bindend.

2.2 Elk aanbod bevat alle informatie die relevant is voor het bepalen van de rechten en plichten van cliënt bij het sluiten van een overeenkomst met opdrachtnemer.

2.3 De door cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens van de wagen, worden door opdrachtnemer beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst.

2.4 Elk aanbod of offerte van opdrachtnemer is gebaseerd op levering of dienstverlening onder normale omstandigheden.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een door opdrachtnemer gedaan bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt.

3.2 Tijdige aanvaarding zoals bedoeld onder artikel 3.1 betekent dat de aanvaarding binnen de in het aanbod of offerte uitgedrukte termijn opdrachtnemer moet hebben bereikt.

3.3 De overeenkomst komt tot stand conform het aanbod of de offerte van opdrachtnemer.Eenzijdige afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding door cliënt worden als niet vermeld beschouwd.

3.4 Ingeval van een vrijblijvend aanbod en in alle andere gevallen, bindt een aanvaarding door cliënt pas nadat dit, voor zover, schriftelijk of per e-mail door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel nadat, voor zover, opdrachtnemer met de uitvoering daarvan eenaanvang heeft gemaakt.

3.5 De bevestiging als bedoeld onder 3.4 wordt geacht juist te zijn, tenzij per omgaande na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen en opdrachtnemer hebben bereikt. In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.6 Indien een overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en garandeert opdrachtnemer een veilige webomgeving.

Artikel 5: Prijs

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen:

a) gebaseerd op de tijdens de datum van het aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten en andere kosten;

b) gebaseerd op de standplaats of afstand van het te importeren voertuig;

c)gebaseerd op het type van het te importeren voertuig;

d) gebaseerd op het al dan niet afleveren aan huis

e) exclusief btw voor ondernemers, inclusief btw voor anderen, andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen, heffingen en rechten;

f) inclusief de kosten van tol en verzekering van het vervoeren van het te importeren voertuig

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, de prijzen aan te passen in verband met wijzigingen in één of meer factoren die op deze prijzen van invloed zijn. Als peildatum voor de gehanteerde prijzen geldt de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen c.q. waarop door opdrachtnemer een bindend aanbod is gedaan of aanvaard.

5.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van eengedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.4 Aanbiedingen of offertes voor het te importeren voertuig gelden niet automatisch voor toekomstige orders bij opdrachtnemer.

5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven ondervoorbehoud van onvoorzienbare (prijs)wijzigingen. Onder onvoorziene prijswijzigingen worden verstaan, maar zijn niet beperkt tot, onvoorzienbare schommelingen in de wisselkoersen, belastingen, heffingen, douanerechten, invoerbeperkingen of andere regelgevende maatregelen die van invloed kunnen zijn op de kostprijs van het importeren van het voertuig. Het importbedrijf zal redelijke inspanningen leveren om de klant op de hoogte te stellen van dergelijke prijswijzigingen en zal samenwerken met de klant om passende oplossingen te vinden, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voorenige schade die voortvloeit uit dergelijke prijsveranderingen."

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Opdrachtnemer verbindt zich ertoe het importeren van het voertuig naar België te faciliteren in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal alle redelijke inspanningen leveren om het importproces vlot en efficiënt te laten verlopen.

6.2 Opdrachtnemer garandeert dat de importatie van het voertuig zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften van het land van bestemming met betrekking tot de invoer van voertuigen. Het Importbedrijf zal de vereiste douaneaangiften, belastingen, heffingen, invoerdocumenten en andere noodzakelijke procedures en vergunningen afhandelen om het voertuig legaal te importeren.

6.2 Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

6.3 De cliënt stemt ermee in om alle kosten met betrekking tot de importatie van het voertuig vermeld in de prijsofferte te dragen. Deze offerte omvat onder meer:douanerechten, belastingen, heffingen, transportkosten, verzekeringskosten en eventuele andere bijkomende kosten. Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden tussen het Importbedrijf en de klant.

6.4 Cliënt stemt ermee in om zelf de aankoopprijs van het voertuig te betalen. De taak van opdrachtnemer bestaat erin het voertuig te importeren en de nodige vergunningen te voorzien overeenkomstig de Belgische wetten.

6.5 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer te kennen geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

6.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Deze aanpassing kan zowel een prijsverhoging als prijsverlaging met zich meebrengen.

6.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door cliënt. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor cliënt geen grond om de overeenkomst te ontbinden of te annuleren.

Artikel 7: Termijn van uitvoering van de overeenkomst

7.1 Opdrachtnemer zal een geschatte leveringstermijn verstrekken aan de cliënt. Hoewel opdrachtnemer zich zal inspannen om deze termijn te respecteren, kunnen vertragingen in het importproces optreden als gevolg van factoren buiten de controle van opdrachtnemer.Opdrachtnemer zal de cliënt op de hoogte houden van eventuele vertragingen en zal samenwerken om deze termijn tot een minimum te beperken.

7.2 Indien cliënt aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat.

7.3 De cliënt erkent dat vertragingen kunnen optreden tijdens het importproces als gevolg van factoren buiten de controle van opdrachtnemer. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, vertragingen bij douanecontroles, transportvertragingen, logistieke problemen, natuurrampen, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden.

7.4 In het geval van vertragingen zal opdrachtnemer zich inspannen om passende maatregelen te treffen om de impact op de leveringstermijn te minimaliseren. Dit kan ondermeer het coördineren van alternatieve transportroutes, het versnellen van

douaneafhandelingen of het informeren van de klant over eventuele vertragingen en mogelijke oplossingen omvatten.

7.5 Opdrachtnemer zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit vertragingen in de levering.

7.6 Opdrachtnemer zal de klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele vertragingen dievan invloed kunnen zijn op de leveringstermijn. De klant heeft recht op regelmatige updates over de voortgang van het importproces en kan te allen tijde contact opnemen met het Importbedrijf voor meer informatie over de status van de importatie.

Artikel 8: Overmachtssituaties

8.1 Indien de leveringstermijn wordt beïnvloed door overmachtssituaties, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen of overheidsmaatregelen, kan opdrachtnemer de leveringstermijn verlengen zonder aansprakelijk te zijn voor enige vertragingen die zich kunnen voordoen.

8.2 De overeengekomen termijnen voor uitvoering van diensten worden verlengd met de periode gedurende welke opdrachtnemer door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.

8.3 Onder overmacht wordt mede verstaan de onder 8.1 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie opdrachtnemer de noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt.

8.4 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

8.5 In geval van de onder 8.4 omschreven overmachtssituatie zullen eventueel vooruitontvangen betalingen door opdrachtnemer worden teruggestort, met dien verstande dat hetgeen door opdrachtnemer reeds is gepresteerd, door cliënt zal worden betaald.

Artikel 9: Betaling en modaliteiten

9.1 Betalingen kunnen worden verricht na het verrichten van de diensten of een gedeeltedaarvan, zonder enige aftrek of verrekening, middels storting of overmaking op een dooropdrachtnemer aangewezen bankrekening. Eventuele bijkomende kosten of transactiekostendie verbonden zijn aan de betalingsmethode zijn voor rekening van de cliënt.

9.2 Alle betalingen als bedoeld onder 9.1 dienen plaats te vinden in België, in euro’s enzonder recht op opschorting en verrekening.

9.3 De facturering en betaling van de in artikel 5.2 bedoelde prijsverhogingen, geschiedtzoveel als mogelijk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

9.4 Indien de cliënt enige betalingsverplichting niet nakomt binnen de overeengekomentermijnen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de levering van het voertuig op teschorten totdat de betaling is ontvangen. Opdrachtnemer kan ook wettelijke rente of anderepassende maatregelen nemen om achterstallige betalingen te innen.

9.5 Bij ontvangst van elke betaling zal opdrachtnemer een schriftelijke bevestigingverstrekken aan de klant, waarin de betaling wordt vermeld en de resterendebetalingsbalans wordt bijgewerkt.

9.6 Betalingen zijn niet restitueerbaar, tenzij anders overeengekomen tussen opdrachtnemeren de cliënt. In geval van annulering van de bestelling kan opdrachtnemer bepaaldeannuleringskosten in rekening brengen om de gemaakte kosten te dekken.

9.7 Opdrachtnemer zal de klant voorzien van een gedetailleerde factuur die de kosten van deimportatie weergeeft.

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Iedere vorm aansprakelijkheid van opdrachtnemer komt te vervallen indien een gebrekis ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik vansoftware, diensten en/of goederen, wanneer zonder schriftelijke toestemming vanopdrachtnemer, cliënt of derden aan de diensten andere toepassing hebben gegeven danwel hebben getracht te geven.

10.2 Cliënt kan evenmin aanspraak maken op garantie, of zich beroepen op deaansprakelijkheid van opdrachtnemer, indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg isvan, omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronderbegrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenvalof temperaturen) et cetera.

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordatopdrachtnemer is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledigegegevens.

10.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepengevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5 Opdrachtnemer spant zich in om mankementen tijdens inspectie boven water tekrijgen. Echter is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van hetvoertuig met het geadverteerde voertuig.

10.6 Leeco Auto Import Service treedt op als dienstverlener voor het importeren vanvoertuigen. Op buitenlandse koopovereenkomsten wordt de naam van de cliënt gezet. Bijnetto aankopen van het voertuig in het buitenland is Leeco Auto Import Service nietaansprakelijk voor het terugvorderen van BTW. Hierdoor staat Leeco Auto Import Servicebuiten een eventueel geschil tussen koper en verkoper omtrent het terugkrijgen van de btw.

10.7 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden voor schadewaarvoor opdrachtnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten. Eveneens vrijwaart cliëntopdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering vande overeenkomst schade lijden, voor welke schade het ontstaan ervan aan cliënt kan wordentoegerekend.

10.8 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer van enige aansprakelijkheid met betrekking totbetalingen aan derden . Hierbij kan gedacht worden aan fraude, verduistering, faillissement.Opdrachtnemer kan hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden en dus is het doen vanbetalingen aan derden te allen tijde de verantwoordelijkheid van cliënt.

Artikel 11: Bevoegde rechtbanken & toepasselijk recht

11.1 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijkarrondissement Hasselt en het kanton Pelt bevoegd.

11.2 De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer met cliënt is onderworpen aan Belgischrecht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoeringwordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats ofvaste verblijfplaats heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordtuitdrukkelijk uitgesloten.